Ocena i nagradzanie psów na wystawach

Ocena i nagradzanie psów na wystawach:

1. Oceny psów poszczególnych ras dokonują sędziowie jednoosobowo na wybiegu (wg klas).

2. Ocena odbywa się porównawczo z uwzględnieniem istotnych cech indywidualnych.

3. Pies może być sklasyfikowany jako doskonały, bardzo dobry, dobry lub dostateczny.

Ocenę doskonałą mogą uzyskać okazy dorosłe, o budowie całkowicie ukształtowanej, znajdujące się we wzorowej kondycji i możliwie idealnie zbliżone do wzorca danej rasy. Psy takie muszą się wyróżniać harmonijną budową ciała i sprawiać ogólne wrażenie bardzo dobre, nie wykazujące przy tym żadnych znaczniejszych wad.

Ocenę bardzo dobrą otrzymują okazy zbliżone do doskonałych, lecz wykazujące nieznaczne i nieodziedziczalne wady.

Ocenę dobrą otrzymują okazy, które odpowiadają w zasadzie wzorcowi rasy, lecz wykazują pewne wady pokroju możliwe do wyeliminowania w potomstwie przez odpowiednio dobranego partnera. Przy używaniu takich psów do rozpłodu należy odnośnie doboru partnera zasięgnąć opinii komisji hodowlanej.

Ocenę dostateczną uzyskują okazy, które w zasadzie odpowiadają wzorcowi rasy, lecz mają znaczne wady i wskutek tego nie rokują nadziei, że będą mogły dać dobre potomstwo. W zasadzie powinny być one wyeliminowane z hodowli, zwłaszcza psy, zaś użycie suki do rozpłodu dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych wypadkach, jak np. brak suk tej rasy w kraju i to tylko po zasięgnięciu zgody komisji hodowlanej na wybór reproduktora.

Bez oceny pozostawia się psy wykazujące wady dyskwalifikujące, szczególnie kastraty, wnętry oraz te, które nie odpowiadają wzorcowi rasy, a także osobniki nadmiernie nerwowe lub agresywne, czy nienależycie zachowujące się na ringu.

Psy, które otrzymały ocenę doskonałą lub bardzo dobrą, szereguje sędzia w kolejności, przyznając im lokaty od pierwszego do czwartego miejsca. Jeśli żaden pies nie otrzymał lepszej oceny niż dobrą, to tylko wybiera się jednego najlepszego. Poza tym wszystkie inne psy nie otrzymują lokat, tylko oceny.

W każdej klasie mogą być przyznane 3 medale dla trzech pierwszych eksponatów: psy z oceną doskonałą otrzymują medal złoty, z oceną bardzo dobrą — medal srebrny. Suki z oceną dobrą — brązowy (medal brązowy przyznać można tylko jeden w danej klasie). Psy z oceną dobrą nie mogą być wyróżnione medalem.

Na wystawach krajowych i międzynarodowych sędziowie mogą w klasie zwycięzców, otwartej i użytkowej przyznać pierwszemu psu z oceną doskonałą — jeśli jest wpisany do PKR lub innej zagranicznej księgi rodowodowej i wyróżnia się swą pięknością oraz ukończył 15 miesięcy  —certyfikat na wystawowego championa CWC (za granicą: CAC = certificat au championat). Za trzykrotne uzyskanie CWC od różnych sędziów pies otrzymuje automatycznie tytuł championa krajowego przyznawany przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego.

Tytuł zwycięzcy danej rasy nadaje się w wyniku porównania pierwszego doskonałego z klasy zwycięzców z pierwszym doskonałym z klasy otwartej i z pierwszym doskonałym z klasy użytkowej. W wyjątkowych wypadkach, gdy pies wyróżnia się pod każdym względem i uzyskał certyfikat CWC, sędzia — również w braku konkurenta z innej klasy — może przyznać tytuł zwycięzcy.

Tytuł zwycięzcy młodzieży danej wystawy uzyskuje pies w klasie młodzieży, jeśli uzyskał pierwszą lokatę z oceną doskonałą w konkurencji co najmniej 5 psów w klasie. Jeśli pies jest wyjątkowo piękny i uzyskał ocenę doskonałą, sędzia według swego uznania może również bez udziału 5 konkurentów przyznać mu tytuł zwycięzcy młodzieży.

Pies wyróżniający się ogólną pięknością może uzyskać CACIB z pierwszą lokatą na wystawie międzynarodowej bez względu na liczbę konkurentów z oceną doskonałą. Certyfikat wydaje się tylko jednemu psu (względnie suce) w danej rasie, porównując pierwsze doskonałe z klas otwartej, zwycięzców i użytkowej. Pierwszemu z nich może sędzia przyznać certyfikat CACIB. Następnie przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z tej klasy, z której pochodzi zwycięzca i porównawszy taką nową stawkę, może przyznać certyfikat na rezerwowy CACIB. Ma to o tyle znaczenie, że w wypadku niezatwierdzenia wniosku dla pierwszego wyróżnionego lub gdy zdobył on już wcześniej tytuł międzynarodowego championa, pies uzyskujący certyfikat rezerwowy wchodzi na jego miejsce i otrzymuje CACIB.