Pes a zákon

Koláče, ako každé iné zvieratko, je vecou v zmysle zákona a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia týkajúce sa vecí. Ide teda o predmet vlastníctva, ktoré možno previesť zmluvou medzi vlastníkom a kupujúcim. Nehnuteľnosť je možné previesť predajom alebo výmenou, a darovaním, a dokonca aj usucapion. Vec je jednoduchá, ak sa nadobudnutie uskutoční od vlastníka. Niekedy sa však situácia môže skomplikovať, keď zneškodnenie vykonala osoba, ktorá nie je oprávnená nakladať. Ak kupujúci veci konal v dobrej viere, prevzatím sa vec stáva jeho vlastníctvom, a súčasný vlastník sa môže domáhať regresných nárokov len u neoprávneného predajcu. To sa však netýka stratených vecí, odcudzené alebo inak stratené vlastníkom proti jeho vôli, lebo takéto veci nemôže nadobudnúť ani dobromyseľný kupujúci. Toto právo však získa po uplynutí platnosti 3 rokov od okamihu, keď o nehnuteľnosť prišiel vlastník.

Preto by ste nemali kupovať psov od cudzích ľudí, pretože okrem pochybného nadobudnutia vlastníckeho práva môže byť kupujúci vystavený trestnej sankcii za neúmyselné prevzatie odcudzeného tovaru (zatknúť 2 rokov alebo pokutu), nehovoriac o situácii úmyselne odcudzeného tovaru (nadobudnutie s vedomím veci odvodenej z trestného činu), trestá až do 5 roky väzenia a pokuty.

Pri predaji by ste si mali dôkladne prediskutovať všetky obchodné podmienky, teda okrem ceny aj vlastnosti, za ktoré zodpovedá predávajúci. Zverejnenie vady je potrebné bezodkladne oznámiť predávajúcemu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy alebo so žiadosťou o zníženie ceny.. čl. 563 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že kupujúci stráca záručné práva na fyzické vady, ak neoznámi predávajúcemu vadu do jedného mesiaca od jej zistenia alebo do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorom by ho pri vynaložení náležitej starostlivosti mohol odhaliť. Táto lehota neplatí, ak predávajúci chybu podvodom zatajil, alebo ubezpečil kupujúceho, že vada neexistuje. Ak je vada choroba, na zabezpečenie dôkazov si treba vyžiadať stanovisko na príslušnej veterinárnej klinike.

Len tak možno znížiť riziko pri kúpe psa na minimum, keď je transakcia uzavretá s chovateľom združeným v Kennel Club, ale mal by sa preukázať, že má preukaz alebo preukaz o pôvode zvieraťa. Pri kúpe dospelého pracovného psa (lov alebo obranca) je vhodné uzatvoriť písomnú zmluvu s týždennou skúšobnou dobou, počas ktorej sa kupujúci - najlepšie za účasti predávajúceho - bude môcť presvedčiť, či má pes vlastnosti potrebné na plnenie svojich úloh v rukách nového majiteľa.

Psíka je možné aj prenajať (napr. platený prenájom poľovného psa na sezónu), prenájom (napr. prenájom sučky na určitú dobu na chovné účely), ako aj požičiavanie (bezplatné uvedenie do prevádzky). Okrem toho môže byť pes predmetom záložného práva, ako aj exekučné konania.

V trestnom práve môže byť pes predmetom sprenevery, a nezákonné zabitie alebo poškodenie cudzieho psa sa trestá odňatím slobody až do 5 rokov. Bez ohľadu na to by mal páchateľ usmrtenia alebo poškodenia psa samozrejme nahradiť škodu spôsobenú majiteľovi. Tieto trestné činy sú stíhané podľa čl. 212 § 3 k. k. na žiadosť poškodenej strany.

V trestnom konaní môže poškodený až do začatia pojednávania na hlavnom pojednávaní podať občianskoprávnu žalobu. Takúto žalobu treba podať a zaplatiť najneskôr pri začatí hlavného pojednávania. Podľa mojich skúseností je však lepšie nespájať civilnú žalobu s trestným konaním, ale predložiť ich samostatne po právoplatnosti trestného rozsudku. Treba zdôrazniť, že trestné činy podľa čl. 212 k. k. možno spáchať len úmyselne a až potom možno očakávať odsúdenie, keď bude ľahké dokázať páchateľa takejto úmyselnej viny. V pochybných prípadoch, ako napr. poškodenie psa vodičom vozidla, keď by bolo ťažké dokázať úmyselnú vinu, od podania na trestné stíhanie v trestnom konaní by sa malo upustiť. Vo všeobecnosti by sa trestné vyšetrovanie malo obmedziť na prípady zjavnej zlej vôle páchateľa, pretože trestné súdy musia brať do úvahy všetky subjektívne momenty, o oslobodenie páchateľa spod obžaloby, ktoré sa páchateľovi podarí úspešne kryť. Bez ohľadu na trestné konanie, t.j.. návrh na potrestanie páchateľa podľa ust. 212 k.k., poškodená strana má prístup k civilnému procesu o náhradu škody.

Ako som zdôraznil, trestné stíhanie na trestnom súde by sa malo obmedziť len na tieto prípady, keď je vina páchateľa zrejmá a spojená s jasnou a nespochybniteľnou zlou vôľou páchateľa. Naopak, radím každej obeti, aby uplatnila nároky na náhradu škody v občianskoprávnom konaní, aj vtedy, keď vina páchateľa nie je hrubá (ak, samozrejme, škoda nebola spôsobená udalosťou, ktorú nemožno pripísať páchateľovi, ako napr. prebehnúť psa, ktorý sa zrútil na cestu pod autom, ktoré vodič nemohol predvídať). Občianskoprávna žaloba o náhradu škody (napr. zabitie psa alebo liečebné náklady) možno podať podľa voľby žalobcu na súd príslušný pre okres, v ktorom bol skutok spáchaný, alebo na súd v mieste bydliska odporcu.