Kategorie
Zwierzęta

ZNACZENIE ŁOWIECTWA

Zadaniem łowiectwa jest czuwanie nad warunkami bytowania zwierzyny, prowadzenie jej selekcji w perspektywie rozwojowej, jej ochrona i kontrolowanie polowań. W ten sposób łowiectwo chroni zasoby naturalne całego społeczeństwa. Dobra gospodarka łowiecka zapewnia stałe zaopatrywanie ludności w dziczyznę. Jeśli nawet nie są to wielkie ilości, to jednak udział ten nie jest do pogardzenia. W wielu krajach Europy hodowla zwierzyny wykazuje tendencję zwyżkową. W Czechosłowacji na przykład łowiectwo dostarcza rocznie ekwiwalentu 8531 t wieprzowiny, którą trzeba by wyhodować lub importować. Przewaga dzikiej zwierzyny nad domową polega na tym, że sama się żywi; oszczędza się więc na paszy koniecznej do wyżywienia bydła i nierogacizny. Tak więc dobra gospodarka łowiecka ma kapitalne znaczenie, a hodowla zwierzyny stanowi ważny sektor rolnictwa.

Oprócz mięsa zwierzyna dostarcza doskonałej jakości surowca, jakim jest skóra. Skóry jeleni, danieli i saren są szczególnie cenione. Używane są do wyrobu gotowej odzieży i luksusowej galanterii skórzanej. Sierść służy do produkcji wszelkiego rodzaju szczotek i wyrobów kapeluszniczych. W niektórych krajach sierść zwierzyny jest ważnym artykułem eksportowym. Polowanie na zwierzynę płową i zwierzęta futerkowe zapewnia surowiec dla kuśnierstwa.

Równie ważne są poroża, rogi, zęby i pióra. Poroża jeleni wykorzystuje się do produkcji guzików, wieszaków, rękojeści noży i innych narzędzi. W niektórych krajach poroża oprawia się, jak kamienie szlachetne w złoto lub srebro, atroficzne kły jelenia, tzw. grandle, wykorzystuje do wyrobu pierścionków i kolczyków, a z piór bekasa wyrabia się cienkie pędzelki. Pióra o barwach połyskliwych są wykorzystywane jako przynęty wędkarskie (sztuczne muchy) i do wyrobu fantazyjnej biżuterii.

Polowaniem i hodowlą zwierzyny zainteresowane są różne gałęzie przemysłu. Myśliwy lub strażnik leśny powinien być ubrany, wyposażony i uzbrojony tak, aby nie miał kłopotów w terenie. Zajmuje się on zwierzyną przez cały rok, w pogodę i niepogodę. Jego praca wymaga więc doskonałych butów i ubrania o szczególnym kroju i ze szczególnej tkaniny. Nie może się także obejść bez broni, lornetki, lunety na broń, różnego rodzaju wabików, torby myśliwskiej, narzędzi do chwytania ptaków lub innych zwierząt.

Odłowy zwierzyny odgrywają w łowiectwie określoną rolę. W wielu krajach obfitujących w zwierzynę odławia się co roku dziesiątki tysięcy żywych zajęcy, bażantów lub kuropatw, które eksportuje się na bardzo interesujących warunkach finansowych. Odławia się także określone gatunki dla zasiedleń w regionach, w których stan populacji miejscowych zmniejszył się.

Polowanie na grubą zwierzynę trofeową, jak jelenie, daniele, muflony, kozice lub niedźwiedzie, może stanowić prawdziwą namiętność, więc aby ją zaspokoić, myśliwi są często gotowi zapłacić znaczne sumy za polowanie w kraju lub za granicą. Polowanie na zwierzynę drobną, jak bażanty czy zające, jest również bardzo w cenie.

Należy także podkreślić znaczenie niektórych małych zwierząt — naturalnych wrogów niektórych gatunków szkodliwych, powodujących szkody w lesie lub w uprawach. Jeżeli nawet bażanty czy kuropatwy nie występują w ilości wystarczającej do likwidacji szkodliwych owadów, to jednak niszczą znaczną ich część i ograniczają szkody. To samo można powiedzieć o łasicy, błotniaku i pustułce, które żywią się prawie wyłącznie gryzoniami, niepożądanymi gośćmi w uprawach.

Mechanizacja rolnictwa i leśnictwa, ale szczególnie chemiczne zwalczanie owadów, ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, aż do katastrofalnego zredukowania stanów niektórych gatunków. Środki ochrony roślin są niebezpieczne także dla człowieka. Wskaźnikiem tego niebezpieczeństwa są fluktuacje liczby osobników niektórych rodzajów zwierzyny, które w precyzyjny sposób sygnalizują stopień zanieczyszczenia danego miejsca.

Ocena łowiectwa nie byłaby kompletna, gdyby przemilczane zostały jego aspekty negatywne. Niejednokrotnie niektóre gatunki nadmiernie się mnożą powodując poważne szkody na polu i w lesie. Chodzi przeważnie o szkody w zbiorach albo w produkcji drzewnej, których koszt może być bardzo znaczny. Ponadto niektóre zwierzęta są nosicielami groźnych chorób, mogących przenosić się na człowieka, jak na przykład wścieklizny. Niebezpieczeństwo jej rozwleczenia jest jednak niewielkie, jeśli przestrzega się zaleceń służby weterynaryjnej.

Z gospodarczego punktu widzenia ocenia się ilość uzyskanej zwierzyny lub ilość dostarczanego mięsa. Jednak znaczenia łowiectwa nie można mierzyć tylko liczbowo. Odgrywa ono decydującą rolę w czynnej ochronie przyrody i środowiska. Zarówno dla osób zajmujących się łowiectwem zawodowo jak i amatorsko stanowi doskonałą okazję do fizycznego odprężenia oraz do nauczenia się poznawania i szanowania przyrody. Ochrona środowiska naturalnego jest wartością zjednującą sobie coraz więcej zwolenników w dzisiejszym świecie doświadczonym przez kryzys ekologiczny.